Zdravé prostredie

Úspech organizácie určujú predovšetkým jej ľudia.

 Dlhodobý úspech je možné dosiahnuť iba s ľuďmi, ktorí nielen “vedia“ a “chcú“, ale majú aj vytvorené podmienky pre uplatnenie svojich schopností a talentov.
Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, čelia organizácie a zamestnanci výzvam, ktoré sú spojené s dynamikou, neistotou a komplexnosťou doby. Toto prináša silnejúcu potrebu, aby organizácie vedome vytvárali prostredie, v ktorom zamestnanci dokážu podávať vysoký výkon a súčasne zažívať spokojnosť a radosť. Cítiť úprimný záujem a rešpekt voči sebe.

Diagnostika parametrov zdravého prostredia

Obsahuje analytické nástroje, ktoré pomôžu identifikovať, na čo prioritne zamerať pozornosť pri budovaní zdravého, psychologicky bezpečného prostredia a rozvoji wellbeingu zamestnancov.

360° spätná väzba „Podporujúci líder“

zameraná na posúdenie a rozvoj takého správania lídra, ktoré podporuje otvorenú a rešpektujúcu komunikáciu, tvorivosť a spoluprácu v tíme.

Psychologicky bezpečné prostredie

prieskumy na posúdenie parametrov komunikácie, spätnej väzby, tímovej spolupráce, inovatívnej klímy organizácie, poskytujúce konkrétne podnety a pohľad na to, čo je potrebné zmeniť alebo rozvinúť, aby ľudia zažívali psychickú pohodu pri vyjadrovaní názorov, riešení náročných situácií a pod.

Synergia v tíme

Pomáhame reálnym tímom budovať ich schopnosť učiť sa z vlastnej skúsenosti, rozvíjať otvorenú a rešpektujúcu komunikáciu a rozumieť svojim silným stránkam, na ktorých môžu založiť výnimočné výsledky v budúcnosti. Programy majú formu tímových koučingov špecificky zameraných na aktuálne potreby rozvoja tímu, alebo facilitovaných workshopov zameraných na riešenie konkrétnych problémov hľadanie inovatívnych a/alebo koncepčných riešení.

Wellbeing Matters!

Prednášky zamerané na adresovanie postoja a rozšírenie poznatkov zamestnancov v oblasti wellbeing, práce s emóciami, stresu a ďalších psychologických a fyziologických aspektov spojených s budovaním zdravého pracovného prostredia.

Employee assistance program/Workplace therapy

Služba predstavujúca komplexný program podpory zamestnancov, ktorí riešia náročné pracovné a osobné situácie. S podporou odborníka (psychológa, kouča) ich dokážu vyriešiť účinnejšie a bez zbytočnej eskalácie.

Konzultácie k systémovým intervenciám

Podpora pre HR a vedenie spoločnosti zameraná na to, ako nastaviť a implementovať projekty v oblasti wellbeingu tak, aby investície prinášali dlhodobú hodnotu pre ľudí aj organizáciu.

Pomôžeme Vám rozvíjať sa a rásť.