Dokážeme chrániť seba a svoje tímy pred vyhorením?

 

„Feel safe, alebo Ako uchrániť svoj tím pred vyhorením“ – workshop o tom, ako môže manažér rozpoznávať signály vyhorenia vo svojom tíme, aj širšom prostredí, ale najmä o tom, ako budovať prostredie, ktoré má v sebe obranné mechanizmy voči zdrojom a príčinám týchto symptómov.

 

Rozhodli sme sa ho zaradiť do našej ponuky a zrealizovať ako samostatnú tému na základe stále častejšie sa objavujúcej požiadavky na koučingoch i neformálnych stretnutiach  – “Ako viesť ľudí, aby tlak na výkon nezničil ich nadšenie a nespôsobil vyhorenie?”. Tento jav sa totiž, žiaľ, stáva už takmer bežnou súčasťou našich pracovných životov, oslabuje náš výkon, zasahuje do súkromia i zdravia a kladie tak na samotných pracovníkov, ako aj manažérov, náročné výzvy.

Aj keď účastníci workshopu prišli  z rozdielnych pracovných svetov, ako IT, automotive, marketing, pharma, už z úvodnej diskusie bolo zrejmé, že téma a skúsenosti s ňou prekračujú hranice biznisov a podporujú zdieľanie.  

účastníci Feel Safe pri aktivite o fungovaní tímu

 

Ako rozoznať prvé signály…

Manažérov zaujímalo, ako rozpoznať prvé signály vyhorenia. Sú viaceré, avšak jeden z najspoľahlivejších indikátorov pri vlastnej diagnostike je narastanie potreby robiť viac, dlhšie a súčasne ubúdanie radosti z toho, čo robím. Naopak, čo môžeme pozorovať u iných ako jeden z prvých príznakov,je nečakané „povolenie nervov“ u kolegu, či už spojené s agresiou alebo sebaľútosťou (plač).

 

Burnout a jeho dve stránky

Napriek tomu, že viem, akú bolestnú skúsenosť, napádajúcu až jadro osobnej integrity, burn out prináša, niečo ma pokúša hľadať pozitíva. Hovoriť o pozitívach v súvislosti so syndrómom vyhorenia je odvážne, možno až nemiestne.

Na druhej strane, ako každý bolestivý zážitok, ktorý vedie „svoje obete“ zo svetlých priestorov do suterénu pivníc, však dáva šancu transformácii. Pri tejto úvahe sa opieram o výsledky výskumov, ako aj o skúsenosti mojich blízkych priateľov, ktorí si z trosiek svojich, nielen pracovných, životov (keďže boli pracovne dlhodobo veľmi úspešní, ich identifikácia bola silne založená na práci), vybudovali novú životnú realitu so silným prežívaním šťastia, ktoré si „spravujú“ sami. Aj moja osobná skúsenosť, s počiatočnými fázami vyhorenia, mi umožnila vidieť v „instantnej“ podobe tie presvedčenia a návyky, ktoré mi škodia a znižujú potenciál pozitívnych zážitkov a skúseností.   

 

Úloha manažéra pri riešení a predchádzaní burnout syndrómu

Veľmi dôležitým človekom, ktorý môže v prvých fázach pomôcť pozitívne zmeniť dynamiku vývoja syndrómu burnout u pracovníka, je jeho manažér. Vyžaduje to od neho okrem postoja „chcem pomôcť“ poznať súvislosti prejavov a zdrojov vyhorenia, empatiu a zručnosti otvorenej a rešpektujúcej komunikácie.

Je to  cesta osobného a líderského rastu, ktorá by mala smerovať k budovaniu kultúry, ktorá je prevenciou pred ničením talentov, angažovanosti, ale aj mentálneho a fyzického zdravia zamestnancov.

Kľúčová otázka v skutočnosti neznie „Čo nerobiť, aby „moji ľudia“ nevyhoreli?“, ale: „Čo robiť, aby sa cítili rešpektovaní, vedeli odomknúť tvorivosť a cítili sa súčasťou úspešného príbehu firmy a ten im zasa napomáhal tvoriť zmysluplný príbeh ich života?“.

Počas workshopu v diskusii zaznela obava, či zameranie manažéra na psychickú pohodu v tíme neohrozuje plnenie poslania a cieľov tímu. Považujem ju za legitímnu a neprekvapila ma. Veľmi povzbudivé sú v tomto kontexte zistenia Amy Edmondson a jej výskumného tímu, že zameranie manažéra na vytváranie psychologicky bezpečného prostredia a vyžadovanie zodpovednosti od členov tímu sú dve samostatné, nezávislé kvality a ľudia sa rozvíjajú a najefektívnejšie učia vtedy, keď manažér „zvláda“ obe tieto líderské kompetencie.

 

Témy budúceho workshopu…

Keď sa vrátim k vyplneným hárkom od účastníkov po workshope a pozerám odpovede, akým témam by sa na budúcom workshope s témou Feel Safe hlbšie venovať, tak čítam:  „Práca s vlastnými emóciami“, „Ako budovať odolnosť členov tímu voči vyhoreniu“,Ako sa pozitívne nastaviť aj v náročných obdobiach a ako v tom pomôcť iným“, „Ako si vypýtať a získať na seba úprimnú spätnú väzbu od členov tímu“.

 

Ďakujem za inšpirácie a teším sa na budúci workshop. 

 

Dáša Spillerová

autorka a lektorka workshopu

partner ADDA Consultants

 

Máte záujem o workshop Feel Safe? Spoznajte detailne jeho obsah na tomto LINKU