Assessment centrum

Assessment a Development centrum (AC/DC) je spoľahlivý prístup založený na objektívnom pozorovaní a hodnotení kvalít vašich manažérov i špecialistov.

Assessment a Development centrá sú určené pre všetkých, ktorí hľadajú pomoc pri:

 • hodnotení pracovníkov a plánovaní ich kariérneho rastu
 • výbere najvhodnejšieho kandidáta na voľnú pozíciu
 • identifikácii oblastí, na ktoré treba zamerať rozvojový plán hodnotených pracovníkov
 • rozhodnutiach o zaradení pracovníka medzi manažérske talenty

Prečo AC/DC s nami?

Dlhoročné skúsenosti

Naši konzultanti priniesli pred viac ako 20 rokmi koncept behaviorálnych assessment centrier na Slovensko.

Medzinárodné know-how

Sme členom európskeho združenia ACE (Assess Change Establish) zameraného na zdokonaľovanie AC/DC.

Pracujeme s kompetenciami

Jasné a vyškálované kompetencie sú základom nášho prístupu k AC/DC. Kompetenčné modely sme tvorili nielen pre lokálne ale aj medzinárodné organizácie (napríklad Svetové Ekonomické Fórum)

Vyškolení pozorovatelia

Naši pozorovatelia prechádzajú pravidelnými školeniami a kalibráciou, aby sme zabezpečili kvalitu pozorovania a spätnej väzby.

Podpora rozvoja

Správa obsahuje nielen analýzu potenciálu, ale aj jasné a "on-the-job" odporúčania pre rozvoj.

Biznis scenáre

Aktivity, ktoré na našich AC/DC používame, nie sú umelými situáciami. Sú postavené na biznis realite a preto sú pozorovania validné pre pracovné prostredie.

Formy AC/DC

Individuálne AC/DC

Skupinové AC/DC

Virtuálne simulácie PinsightTM

Klasické (prezenčné) Assessment centrum/ Development centrum

 • Meria jasne zadefinované kompetencie, potrebné k vynikajúcemu výkonu pracovníkov.
 • Pracuje so špeciálne vyškolenými pozorovateľmi.
 • Využíva viaceré biznis scenáre na stimuláciu a meranie celého radu kompetencií.
 • Poskytuje jasný rozvojový plán a podporu pre hodnotených pracovníkov.
 • Je objektívne a jednoznačné.
 • Popisuje každú kompetenciu a jej úrovne konkrétnymi prejavmi správania.
 • Každú kompetenciu škáluje a jednoznačne definuje.

Skupinovo aj individuálne

Naša metodológia umožňuje realizáciu tak individuálnych ako aj skupinových assessment a development centier, za účelom výberu najvhodnejšieho kandidáta, alebo pre nastavenie rozvojových plánov.

Každý účastník dostane individuálnu správu s hodnotením úrovne, popisom špecifických prejavov kompetencií a návrhom rozvojového plánu. Assessment a development centrá realizujeme aj v anglickom jazyku.

Pomôžeme Vám rozvíjať sa a rásť.

Časté otázky k Assesment centrám

Aký typy AC/DC ponúkate?

Naša metodológia umožňuje realizáciu individuálnych a skupinových assessment a development centier. V rámci individuálnych AC/DC ponúkame aj formu online AC/DC PinsightTM pre manažérov a obchodníkov.

Ako dlho trvá Assessment centrum?

Vždy záleží od typu AC/DC, potrieb klienta a zámeru realizácie. Prezenčné skupinové AC/DC zvyčajne trvá 1 deň, realizácia individuálneho prezenčného AC/DC zaberie aspoň 4 hodiny. Online simulácia pre manažérov a obchodníkov trvá 2 až 3 hodiny.

V čom je náš prístup k AC/DC špecifický?

Ako odpoveď na túto otázku by sme radi vyzdvihli predovšetkým dve oblasti: Aj tradičné AC/DC realizujeme formou simulácie – účastníci sa na chvíľu stanú zamestnancami fiktívnej spoločnosti a riešia v rámci danej spoločnosti rôzne úlohy. Tie sú koncipované tak, aby simulovali pracovné situácie, s ktorými sa účastníci stretávajú aj v reálnom živote. Vieme ich plne prispôsobiť potrebám a podmienkam klienta. Zvyšujeme tak šancu podnietiť sledované kompetencie a naštartovať proces učenia už počas samotného AC/DC. Dodržiavame prísne pravidlá pre zabezpečenie objektivity pozorovania – každá kompetencia sa pozoruje vo viacerých úlohách. Assessori sa v priebehu AC/DC striedajú a do výslednej správy kombinujeme pohľad viacerých ľudí. Assessor nikdy nepozoruje viac ako dvoch kandidátov súčasne.

Koľko účastníkov odporúčate na jednu skupinu?

Na jednu skupinu prezenčného AC/DC je ideálny počet od 6 do 8 účastníkov. Prečo je potrebné mať kompetenčný model pred realizáciou AC/DC? Kompetenčný model slúži na určenie obsahu AC/DC (respektíve zručností), ktoré budú u účastníkov pozorované. Vďaka nemu vieme, čo je z pohľadu výkonu pre klienta dôležité a na čo sa pri pozorovaní zamerať. Kvalitne spracovaný kompetenčný model je dobrým základom pre úspešnú realizáciu AC/DC a následný rozvoj účastníkov.