Vážený návštevník web stránky www.adda.sk, 

 

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).  Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. 

 

1 | Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť ADDA Consultants s.r.o., so sídlom Žehrianska 2, 851 07 Bratislava, IČO: 35 877 634, zastúpená konateľmi PhDr. Dagmar Spillerová a PhDr. Marián Kubeš, CSc., email: info@adda.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“). 

 

2 | Aké osobné údaje spracúvame a na aký účel?

Poskytovanie služieb

Aby sme vám mohli poskytovať požadované služby a splniť si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email, prihlasovacie údaje, údaje získané počas poskytovania služieb a prípadne ďalšie údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na poskytnutie služieb. Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje na právnom základe plnenie zmluvy za účelom poskytnutia požadovaných služieb  oblasti hodnotenia a rozvoju zamestnancov a na právnom základe plnenie zákonnej povinnosti za účelom splnenia si zákonných povinností súvisiacich s poskytovaním služieb.

Vzdelávacia činnosť

Aby sme vám mohli poskytovať vzdelávacie služby a splniť si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email, údaje o zamestnávateľovi a prípadne ďalšie údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na poskytnutie vzdelávacích služieb. Tieto osobné údaje spracúvame na právnom základe plnenie zmluvy za účelom zabezpečenia vašej účasti na vzdelávacích podujatiach, interných školení a koučingu a na právnom základe plnenie zákonnej povinnosti za účelom splnenia si zákonných povinností s tým súvisiacich.  

Záznam zo vzdelávacieho podujatia

Pokiaľ sa zúčastníte nášho vzdelávacieho podujatia môžeme spracúvať aj váš kamerový záznam. O tejto skutočnosti budete informovaný pri prihlasovaní, prípadne pred samotným podujatím. Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávnený záujem, ktorým je použitie kamerového záznamu na informovanie verejnosti o aktuálnych otázkach v oblasti HR, na ich vzdelávanie v danej oblasti a prezentáciu našej firmy a služieb prostredníctvom masovo-komunikačných prostriedkov. Ak nesúhlasíte s tým, aby ste boli na kamerovom zázname, môžete namietať spracúvanie týchto vašich osobných údajov pred samotným podujatím alebo aj po ňom. Informovať nás o tom môžete osobne pred podujatím alebo mailom na info@adda.sk

Marketing

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email a telefónne číslo môžeme za určitých okolností spracúvať aj na to, aby sme vás oslovovali s ponukami našich služieb o informovali a našej činnosti a aktualít z oblasti HR. Pokiaľ ste našim klientom alebo ste využili naše spoplatnené či bezplatné služby, spracúvame vaše osobné údaje bez vášho súhlasu na právnom základe oprávnený záujem. Našim oprávneným záujmom je oslovovanie vás s ponukami, ktoré súvisia s našim obchodným vzťahom alebo okruhom vášho záujmu. Pokiaľ nie ste našim klientom, ani ste v minulosti nevyužívali naše služby, spracúvame vaše osobné údaje na reklamné účely len s vašim súhlasom. Súhlas nám môžete dať písomne alebo elektronicky zakliknutím príslušného checkboxu na našej web stránke. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. 

 

3 | Ako môžete súhlas odvolať? 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať 

 

4 | Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme tretej osobe len ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo ak nám to vyplýva z osobitného zákona. Vaše osobné údaje sprístupňujeme Daňovému úradu v prípade kontroly a poskytujeme tretím osobám ako napríklad 

za účelom poskytovania služieb a realizovania marketingových aktivít. 

Vaše osobné údaje poskytujeme sprostredkovateľom, s ktorými sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov v súlade s GDPR. Týmito sprostredkovateľmi sú:

 

5 | Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len po nevyhnutnú stanoveného účelu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje spracúvané za účelom poskytovania služieb uchovávame maximálne po dobu 10 rokov. Účtovné doklady uchovávame podľa zákona po dobu 10 rokov. 

Osobné údaje spracúvané na marketingové účely uchovávame po dobu, na ktorú ste nám poskytli súhlas, t.j. 5 rokov, príp. po kratšiu dobu, ak súhlas odvoláte. Samotný súhlas následne uchovávame ešte jeden rok na preukázanie spracúvania osobných údajov v súlade s GDPR. 

 

6 | Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny USA, v súvislosti s poskytovaním služieb prostredníctvom sprostredkovateľov nachádzajúcich sa v tejto krajine a používania služieb Google a Facebook. Uvedená krajina poskytuje dostatočné záruky za bezpečnosť vašich údajov. 

 

7 | Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@adda.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne. 

 

8 | Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. 

 

9 | Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prijali sme politiku silných hesiel. Osobné údaje sú podľa potreby šifrované. Osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje boli poučené a zaviazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.

 

10 | Aké máte práva?

1. Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.  

2. Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.  

3. Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

4. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

5. Právo na prenosnosť údajov

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje v potrebnej forme, máte právo žiadať, aby sme vám ich poskytli v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas. 

6. Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. 

 

11 | Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov: 

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. 

 

12 | Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.5.2018

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.