Hodnotenie manažérov rýchlejšie, jednoduchšie, spoľahlivejšie

Hodnotenie manažérov rýchlejšie, jednoduchšie, spoľahlivejšie

Dynamika podnikateľského prostredia vyžaduje aj pružnosť systémov rozvoja manažérov. Veľkú službu v tomto smere poskytujú firmám systémy 360-stupňovej spätnej väzby. Dokážu nielen presne zistiť skutočnú úroveň kľúčových spôsobilostí (kompetencií) u manažérov, ale napríklad aj to, o koľko sa zlepšili po absolvovaných manažérskych tréningov.

360 a kompetencie

360° spätná väzba je systém hodnotenia výkonu jednotlivca vzhľadom na vybrané kompetencie. Výsledok tohto hodnotenia je v podobe správy poskytnutý hodnoteným pracovníkom (spätná väzba). 360 stupňov predstavuje kruh a tomto prípade to symbolizuje skutočnosť, že pracovník je hodnotený doslova z každej strany. Okrem nadriadeného sú ako hodnotitelia zapojení podriadení, kolegovia na rovnakej úrovni, interní zákazníci a podľa potreby aj externí zákazníci. Samozrejme, hodnotený manažér posudzuje aj sám seba. Porovnanie rozdielov v sebahodnotení a hodnotení inými je spoľahlivým základom na vytýčenie účinného rozvojového plánu. Tým, že sa 360° spätná väzba zameria na kľúčové kompetencie potrebné k uspokojovaniu interných a externých zákazníkov, stáva sa účinným nástrojom rozvoja celej organizácie.

360 online

Čoraz viac firiem úspešne aplikuje hodnotenie manažérov systémom 360° spätnej väzby v on-line verzii, cez internet. Odpadajú tak administratívne ťažkosti pri vyplňovaní „papierovej“ verzie, nedochádza k oneskoreniam pri distribúcii a následnom zbere dotazníkov. Nezanedbateľným aspektom internetovej administrácie je, že sa výrazne eliminujú obavy z porušenia anonymity hodnotiteľov a mimoriadna flexibilita systému.

Použitie výsledkov 360° spätnej väzby zvyšuje efektívnosť hodnotiacich a rozvojových rozhovorov. Predovšetkým tým, že u všetkých zúčastnených – hodnotených aj hodnotiteľov – narastá uvedomenie si dôležitosti hodnotenia. K odpovediam pristupujú seriózne, pretože si uvedomujú, čo môžu sami získať, ak sú aj oni ostatnými hodnotení s plnou vážnosťou. Správa objektivizuje pohľad na hodnoteného pracovníka, pretože manažér nemá vždy možnosť vidieť pracovníka vo všetkých pracovných situáciách. Samotný rozhovor je vecnejší, lebo sa opiera o konkrétne výsledky. Bez takýchto podkladov neraz hrozí, že rozhovor vyústi do konfrontácie alebo k uzavretiu sa hodnoteného.

Obavy a bariéry zavádzania systému 360-stupňovej spätnej väzby

Stretávam sa aj s obavami z použitia systému 360-stupňovej spätnej väzby. Príčiny bývajú rôzne. Niekedy je to obava z nedodržania anonymity odpovedajúcich (najmä pri papierovej verzii). Inokedy je to malá skúsenosť s hodnotením (najmä ak vo firme nefunguje žiadny systém hodnotenia). Stáva sa aj to, že manažér nechce byť hodnotený „zdola“ a to aj napriek tomu, že jeho schopnosti výrazne ovplyvňujú výkon podriadených. Niekedy prevláda predstava, že ide o systém komplikovaný a časovo náročný. Väčšinou sa mnohé
z obáv ukážu ako neopodstatnené. Musí však byť dodržaný vhodný postup zavedenia takéhoto systému do života firmy. Vo viacerých firmách som zisťoval s kolegami pripravenosť pracovníkov hodnotiť iných a nechať sa inými hodnotiť. Prevládala kladná odpoveď, čo neraz prekvapilo aj samotných manažérov, ktorí na zavedenie takéhoto systému v ich firme pozerali s určitými obavami.

Niektoré skúsenosti

Pri zavádzaní systému 360° spätnej väzby sa vrcholoví manažéri slovenskej firmy, pôsobiacej na stredoeurópskom trhu, najprv identifikovali kompetencie, dôležité zo strategického hľadiska. Potom boli jednotlivé kompetencie vyjadrené merateľnými a pozorovateľnými popismi správania. Keď hodnotitelia vyplnili cez internet takto pripravené formuláre, mohli manažéri začať s vedením hodnotiacich rozhovorov už na báze individuálnych správ. V inom projekte sa veľká distribučná spoločnosť rozhodla zistiť, či rozvojové programy manažérskych kompetencií prinášajú viditeľnú zmenu aj očami podriadených. Každý manažér dostal hodnotenie od 6-10 podriadených. Takáto verifikácia potvrdila účelnosť vynakladaných prostriedkov na rozvojové programy. Okrem toho umožnila každému hodnotenému prediskutovať svoj výsledok s nadriadeným a konkretizovať ďalšie smerovanie rozvoja.

360 ako stimul trvalého rozvoja

Opakovanie hodnotenia pomocou 360° spätnej väzby umožňuje presne monitorovať pokrok v rozvoji manažérskych kompetencií v porovnaní s predošlým hodnotením. Aplikácia v celej firme umožní zistiť posun k želanej firemnej kultúre. Tým, že do hodnotenia sú zapojení kolegovia z rôznych úrovní, ktorí sú hlavní interní zákazníci hodnoteného, prispieva tento systém k motivácii na ďalšie sebazdokonaľovanie manažérov. Dostupnosť cez internet, veľká variabilita systému, jednoduchosť vyplnenia, promptné vyhotovenie správ, porovnanie výsledkov s doterajšou históriou daného manažéra (predošlé hodnotenia) alebo porovnanie s korporátnymi normami robia tento nástroj ešte účinnejším. Autor je výkonný riaditeľ spoločnosti ADDA Consultants, s.r.o.