Meditácia ako nástroj k zvýšeniu osobnej efektivity

Meditácia ako nástroj k zvýšeniu osobnej efektivity

Náš vnútorný svet nie je oddelený od toho vonkajšieho, naopak, vzájomne sa ovplyvňujú. Keď sa venujete sebe, zároveň sa tým venujete aj ľuďom a veciam okolo seba. Meditácia je nástrojom, ktorým spoznávate a ovplyvňujete svoj vnútorný svet a svet okolo seba, či už v súkromí alebo v zamestnaní. V práci meditácia prináša ovocie v podobe riadenia osobnej efektívnosti, manažmente stresu / nástroj psychohygieny, prevencia pred vyhoretím, redukcia pracovného stresu/ a riadenia ľudí.  Nie je ľahké slovne uchopiť svoj vnútorný svet a ešte ho aj zrozumiteľne pomenovať tak, aby mu rozumeli druhí. Ani ja nemám ambíciu v tomto článku podať ucelené odpovede, čo prináša meditácia. Ponúkam ukážku ako som skúsenosti z meditácie využila počas pracovnej úlohy, keď som písala tento článok a tiež niekoľko príkladov z praxe manažérov, ktorých som oslovila. Zároveň vás ako čitateľov vyzývam k tomu, aby ste o tomto texte premýšľali kriticky a vnímali ho ako inšpiráciu objavovať svoj vnútorný svet, ktorá vám prinesie radosť z práce a zo života.
Keďže mám celkom rada poriadok a štruktúru, najskôr objasním pojem meditácia, bez toho, aby som zachádzal do inštrukcií ako sa meditácia robí.

Meditácia nie je sedenie na zadku

Pravdepodobne väčšine z vás sa vybaví pri slove meditácia asociácia „nepohnuté sedenie na zadku“, avšak meditovať môžete aj v chôdzi! Možno iným napadne pri slove meditácia, že je to prax iba budhistov, čo je ďalší omyl nakoľko meditácia nie je náboženstvo ale nástroj, technika, ktorá vedie k „porozumeniu ako naša myseľ aktívne vytvára „realitu“, k postupnej zmene spôsobu prežívania sveta a k zručnejšiemu zvládaniu života“ (Benda, 2011). Jednoducho povedané je to technika na spoznávanie seba a okolia /ľudí, sveta ako funguje/. V budhistickom slovníku sa miesto meditácie hovorí o bhávaná, ktorá znamená „mentálny rozvoj“ a rozlišuje dva druhy a to rozvoj kľudu tj. sústredenia, pokoja a rozvoj vhľadu tj. múdrosti, poznanie skutočnosti takej aká je. (Honzík, 2008)
Môj učiteľ Bhante Pemasiri Thera na Srí Lanke povedal hneď ako som prišla do meditačného centra „nauč sa meditovať a potom zabudni na meditáciu.“ Chcel tým povedať, že cieľom meditácie nie je meditácia samotná, ale jej efekty, ktoré sa prenášajú do bežného dňa, do „dennodennej rutiny“. To čo sa v meditácii naučíte, vás bude sprevádzať, keď budete kráčať do práce, platiť pri pokladni, počas rozhovoru s kolegom, pri písaní reportu do počítača, pri jedení na obede atď.

Prínos meditovania vo väčšej kvalite pracovného života

V tejto časti využijem svoje vlastné skúsenosti s meditáciou, ale aj skúsenosti  piatich manažérov, ktorých som oslovila a v neposlednom rade pár skúseností Leo Babautu. Výpočet prínosov  plynúcich z využívania zručností nadobudnutých v meditácií a využívaných v praxi nepokladajte za úplný. Pozitívnych efektov je omnoho viac ako som uviedla, dokonca možno veľa z nich už využívate aj vy sami, len ste si ich nikdy slovne nepomenovali.

Čo prináša meditácia

 • Sústredenie:
  • na ciele vytýčené v práci a v živote, a zároveň ich dosahovanie
  • na konkrétnu prácu ktorú robíte, s vyššou efektivitou, nakoľko sa nenecháte rozptyľovať
 • Nadhľad
  • zvládanie stresových situácii bez emocionálneho rozladenia
  • zvládanie konfliktnej situácie /pochopenie prebiehajúcej situácie – svojho prežívania, prežívania druhých, dôsledkov konania../
 • Otvorenosť
  • k sebe, z čoho plynie sebapoznanie /a zároveň pochopenie druhých/ a chápanie aktuálnej situácie, sebaprijatie toho ako prežívam skutočnosť a tým zvýšenie sebaistoty pri konaní a rozhodovaní
  • kvalitnejšie pracovné vzťahy založené na vzájomnom porozumení a na schopnosti motivovať, efektívne spolupracovať
  • chápanie a prijímanie vonkajších okolností takých aké sú, čo vedie k menšiemu stresu, nebojujete s veternými mlynmi
 • Všímavosť
  • k sebe, uvedomovanie si toho čo práve robím /aj vznikajúce nevedomé automatizmy, ktoré sú často zdrojom nedorozumení / a aké dôsledky  plynú z môjho konania, zároveň prebratie zodpovednosti za svoje konanie
  • k druhým, čo hovoria, čo prežívajú, z čoho plynú kvalitné pracovné vzťahy plné porozumenia
  • schopnosť reagovať na vonkajšie podmienky, napr. v prípade aktuálnej krízy schopnosť adekvátne reagovať
 • Spomalenie
  • viď efekty sústredenie a všímavosť
 • Šťastie a radosť
  • z toho, že prežívate menej stresov
  • z toho, že viac si vychutnávate prežívanie prítomnosti
  • z toho, že robíte veci, ktoré naozaj chcete robiť a viete prečo ich robíte
  • z chápania seba a druhých a z toho plynúceho vzájomného pochopenia a vybudovania obohacujúcich vzťahov

Priblížim vám stretnutie s mojim vnútorným svetom, resp. ako som využila moje zručnosti nadobudnuté meditáciami, ako sa to prejavilo počas písania tohto článku.

Sústredenie

Keď som sa opýtala osloveného lektora, čo mu priniesla meditácia do praxe, odpovedal „som menej „roztatárený“, nemyslím na 300 vecí naraz…“ Tak aj ja v zmysle L. Babautových odporúčaní som zvýšila svoju efektivitu práce a vedome som si zariadila nerušený priestor na písanie.  Sama sebe som vedome povedala, že sa nemienim venovať ostatným pracovným úlohám, ktoré na mňa čakajú. Vždy keď prišli myšlienky na čakajúce úlohy, odložila som ich, že sa im budem venovať až dopíšem článok. Vedome som si dala limity na vyrušovateľov / elektronické komunikátory – mobil, email, hudbu, jedlo/, ktoré som využívala iba počas prestávok medzi písaním. Tiež som si vedome dávala limit na myslenie na môjho priateľa. Bolo to veľké pokušenie, keď prichádzali myšlienky na neho, ako sme sa včera nasmiali na obede, čo budeme robiť v piatok, avšak odložila som toto príjemné premýšľanie, pretože som mala jasný cieľ, dopísať článok a potom zábava!
Viac o tom, ako pracovať s osobnou efektívnosťou by som prenechala na autora L. Babautu, ktorý vytvoril niekoľko jasných pravidiel a zrozumiteľne ich popísal ako pracovať s cieľmi, ako narábať s informáciami a komunikáciou /emailom a internetom/, ako sa sústrediť, ako plánovať, ako si spraviť a zachovať poriadok na stole, v kancelárii a v pracovnom a súkromnom živote.

Všímavosť a nadhľad

Na otázku, čo vám prináša meditácia v praxi, odpovedal riaditeľ neziskovej organizácie „Nadhľad nad emočným chaosom. Schopnosť nadhľadu využívam na konštruktívne riešenie problémov a konfliktov podriadených.“ Dá sa hovoriť aj o vyrovnanosti „je to relax mysle, vedieť chvíľu nemyslieť na všetky prúsery čo má človek na krku a nebrať život príliš vážne. Je to veľmi užitočné“.

Pri písaní článku som si uvedomovala ako ma neskutočne stresuje časový tlak, čo sa prejavilo zvýšením rytmu srdca, studenými rukami, zrýchleným dýchaním. Uvedomovala som si to v priamom prenose som prijala skutočnosť, že som v napätí „mám stres“. To ma neodradilo od sústredenia pri písaní článku, naopak toto uvedomenie ma posunulo, mohla som naďalej písať o všetkom, čo prichádzalo počas písania. Tiež som si plne uvedomila a užila prežívanie radosti, keď som sa nadchla pre myšlienku, že vám efekt z využívania zručností z meditácií priblížim tak, že vám prezradím proces ako som písala tento článok. Užívala som si tiež entuziazmus z verejného sebaotvorenia, čo ma doviedlo k úprimnému zasmiatiu sa situácii. Plne som si uvedomovala proces sústredenia, keď prichádzali vyrušenia, ktoré som vedome riadila podľa mojich potrieb a nastavovala prestávky  tak aby som celý proces písania energeticky zvládala. Uvedomila som si tiež dávky neistoty z toho, že nie som dokonalá, neistoty z toho, či som ten najkompetentnejší človek, ktorý vám hovorí o efektoch meditácii. Poznám toľko vzdelanejších ľudí v tejto oblasti! Ale  nenechala som sa touto myšlienkou odradiť a s dobrým zámerom podeliť sa s vami, som bola bola poháňaná ďalej. Dokonca som sa vzdala akéhokoľvek očakávania efektu na výsledkoch!

Otvorenosť

Toto je tá najkrajšia časť. Je to všetko čo som opísala vyššie. Je to otvorenosť k svojmu prežívaniu, aby som ho videla v pravom svetle, v reálnej skutočnosti. Je to aj otvorenosť voči vám čitateľom ako som prežívala písanie tohto článku, bez ohľadu na to, čo si o mne pomyslíte. Je to otvorenosť k ľuďom, ktorí ma dnes chceli vyrušiť počas písania  a ja som ich otvorene poprosila o priestor na písanie aj s odôvodnením, prečo ma nemajú rušiť. A v neposlednom rade otvorenosť voči zmenám, keď priamo počas písania článku mi napadla myšlienka, že vám otvorím proces, ako som ho písala. Prijala som zmenu, môjho pôvodného zámeru a rozhodla som sa nepísať o druhých ľuďoch a poučky z kníh a začala som písať aj pre mňa nečakane o sebe.

Spomalenie

V zmysle Babautového singletaskingu (sústredenie iba na jednu úlohu), neprepínala som pozornosť medzi úlohami, ale iba som písala článok. Ako som už spomínala, všetky ostatné pracovné úlohy, nepotrebné telefonáty, emaily som odložila na dobu, keď odošlem článok.

Šťastie a radosť

Pocit šťastia a radosti sa dostavil, keď som si uvedomila, že robím niečo kreatívne, že tvorím a veľkú radosť som prežívala zo zdieľania s vami mojej aktuálnej prítomnosti počas písania (i keď si to prečítate až ja budem robiť na úplne inej pracovnej úlohe). Som šťastná a rada, že som bola prítomná a v kontakte so svojím prežívaním počas tejto pracovnej úlohy a teda vedome žila týchto pár hodín počas písania.

Toto bol len zlomok toho, čo sa vo mne odohralo a ja som to vedome zachytila. A k čomu mi vlastne pomohla moja otvorenosť voči sebe, voči vám a sústredenie? Aby som „úspešne“ dokončila svoju pracovnú úlohu a dopísala tento článok s dobrým pocitom a bez očakávaní ako bude prijatý mojimi nadriadenými a vami. Ešte teraz zachytávam moje očakávania z toho ako bude hodnotený a premieňam ich na „prijatie akéhokoľvek výsledku“.

Záver

Miesto záveru by som použila slová významných ľudí. Môj učiteľ mi dal jediné odporúčanie, keď som opúšťala Srí Lanku „akceptuj zmeny“ v preklade, prijímaj život a realitu resp. nechaj život plynúť a nesnaž sa ho kontrolovať. A to  nie je ľahké, keď máte svoje ciele a snažíte sa ich naplniť. Nehovorím, že človek nemá mať ciele, ale nemal by na nich lipnúť, neplakať, keď sa nenaplnia.
A malé upozornenie pre tých, ktorí sa rozhodnú meditáciu skúsiť. Pravdepodobne sa  stretnete s nedočkavosťou, ktorá nás sprevádza dennodenne a sprevádzala aj mňa a ďalších počas meditácií. Pre mňa bolo naozaj dôležité uvedomiť si, že efekt neprichádza hneď a že je to otázka tréningu, snahy a vytrvalosti. Môžem dokumentovať pominutie snahy na príklade behu, ktorému sa aktívne venujem „veľké nadšenie a potom nechuť vstať z postele s monológom „znova ísť behať? načo?“. Lenivosť nás dobehne tak či tak, stačí si ju všimnúť, že nás chce poraziť a pokračovať s jasným zámerom.
A ešte slová Lao C´, ktoré ma oslovili po prečítaní Babautu  „Život je rad prirodzených a spontánnych  zmien. Nebráňte sa im – len si tým privodíte smútok. Nech je realita realitou. Nechajte veci prirodzene plynúť, ako sa im zapáči. “

Autor: Mária Nováková, konzultantka, ADDA Consultants

Zdroj: časopis Zisk, November 2011

Použitá literatúra:

Benda Ján, Přínos meditace pro psychoterapeuty, nepublikovaný rukopis, 2011
Honzík Honza, Budhistický slovník, DharmaGaia, Praha, 2008
Babauta Leo, Zen a hotovo, Jan Malevil Publishing, Brno, 2010
Babauta Leo, Soustředění, Jan Malevil Publishing, Brno, 2011
Babauta Leo, Síla Jednoduchosti,  Computer press, Brno, 2010