KOĽKO NÁS STOJÍ, KEĎ NAŠI MANAŽÉRI NEKOUČUJÚ?

KOĽKO NÁS STOJÍ, KEĎ NAŠI MANAŽÉRI NEKOUČUJÚ?

Firmy túžia po vzťahu. Po vzťahu ich zamestnancov k firme. Po takom vzťahu, ktorý je charakterizovaný výrokmi ako: robiť ako na svojom, urobiť niečo na viac, dať to najlepšie zo seba, využívať kreativitu, byť iniciatívny, lojálny, nápaditý, obetavý. Inými slovami, byť zaangažovanými pracovníkmi. Zaangažovanosť zamestnancov predstavuje pre firmu veľkú konkurenčnú výhodu, samozrejme, ak takýchto ľudí má.

Pre mnohé firmy je prekvapením zistenie, že aj jej pracovníci túžia po vzťahu. Po vzťahu ich firmy k nim. Po takom vzťahu, ktorý obyčajne vyjadrujú slová ako: férové zaobchádzanie, otvorená komunikácia, možnosť učiť sa a rásť, uznanie, dobrá atmosféra, primerané finančné ohodnotenie, kariérna perspektíva a pod. Inými slovami, byť zaangažovanou firmou na vytvorení takéhoto vzťahu zamestnancov k nej. Zaangažovaná firma sa stáva aj atraktívnym zamestnávateľom, ktorý dokáže pritiahnuť tých najlepších.

Iba obojstranné naplnenie takéhoto vzťahu dáva základ dlhodobého úspešného fungovania firiem a  jej zamestnancov.  A hlavnými aktérmi, ktorí sa o budovanie takéhoto vzťahu môžu najviac pričiniť sú manažéri na všetkých úrovniach organizácie. Svojim správaním reprezentujú zaangažovanosť firmy na solídnom zaobchádzaní so zamestnancami a v každodennom kontakte s nimi zanechávajú stopu na ich zaangažovanosti – k lepšiemu či horšiemu.

Každý zamestnanec pomerne ľahko vie odpovedať na otázku, či ho jeho nadriadený svojim správaním inšpiruje k vyššej zaangažovanosti alebo naopak, prehlbuje jeho nezaangažovanosť. Prečo niektorí manažéri dokážu zaangažovať a iní skôr vedia od zaangažovanosti odradiť? Ako obyčajne, dôvodov býva viac. Dnes sa zameriam na uplatňovanie dvoch komplexných zručnosti pri práci s ľuďmi – na koučing a mentoring. Dokážu výrazne akcelerovať budovanie vysokovýkonnej organizácie, s príťažlivou firemnou kultúrou a vynikajúcimi jednotlivcami.

 

Vedieť koučovať a byť dobrým mentorom

Hoci medzi mentoringom a koučingom je zásadný rozdiel, majú veľa spoločného. Obe zručnosti sa dajú naučiť, dokonca sa v súčasnosti stávajú nevyhnutnou výbavou každého manažéra. Ak samozrejme chce firma zostať konkurencieschopná a pritiahnuť tých najlepších. Je to naozaj tak?

Prieskum ICF (International Coach Federation, The Manchester Review, 2001, 6, 1) dokumentuje prínos koučov pre manažérov: lepšie vytyčovanie cieľov, menej stresov, väčšia sebadôvera, vyššia kvalita života, zlepšená komunikácia, viac času, viac energie, skoncovanie s nesprávnymi návykmi.

Na strane organizácie bol prínos predvšetkým v týchto oblastiach: zvýšená produktivita, kvalita, služby zákazníkom, zníženie počtu sťažností zákazníkov, zníženie nákladov a retencia kľúčových zamestnancov.

Štúdia ASTD (American Society for Training and Development) Shifting the Shape of Mentoring zdôrazňuje, že až 75% manažérov vo vyšších pozíciách zdôrazňuje dôležitosť mentoringu v ich kariére a mentoring pokladajú za jednu z troch kľúčových metód rastu. V porovnaní s klasickým tréningom mal mentoring oveľa väčší vplyv na produktivitu manažérov.

Úloha pre všetkých manažérov

Ak manažéri začnú uplatňovať postupy mentoringu a koučingu vo svojej každodennej práci, zvýši sa tým šanca na budovanie vzťahu, po akom túži organizácia aj zamestnanci. A dobrá či zlá správa nakoniec – ako pre koho. Čoraz viac absolventov pri výbere svojho budúceho zamestnávateľa uplatňuje aj kritérium, či budú mať šancu byť koučovaní a pracovať s mentorom.

 

Naše skúsenosti, ktoré podporili aj výsledky spomenutých prieskumov, nás inšpirovali k tomu, aby sme manažérov podporovali v osvojení si zručností koučingu a mentoringu.

Vytvorili sme kurz, kde sa manažéri učia a naozaj si osvoja koučovacie a mentoringové zručnosti pre rôzne situácie. Viac o kurze Manažér ako mentor a kouč sa dozviete tu.