Kompetenčné modely – pridaná hodnota v programe ADDA

Kompetenčné modely – pridaná hodnota v programe ADDA

V minuloročnej prílohe sme sa zhovárali s PhDr. M. Kubešom, CSc. vedúcim konzultantom vo firme ADDA Consultants, o Integrovanom programe rozvoja manažérov – ADDA. Svojou koncepciou identifikovania a rozvoja manažérskych kompetencií je program ADDA ojedinelý produkt na našom trhu.

SR: Čo sa odvtedy udialo?

MK: Za uplynulý rok prešlo programom úspešne takmer sto ďalších manažérov z firiem najrôznejšieho zamerania. Sústredili sme sa väčšinou na kompetencie vysokého výkonu, teda tie, ktoré odlišujú nadpriemerných manažérov od priemerných. Je prirodzené, že firmy túžia mať manažérov, ktorí nie sú priemerní, ale v niečom vynikajú. Od tejto túžby k skutočne nadpriemerným manažérom však vedie náročná cesta cieleného rozvoja. Naše skúsenosti a spokojnosť našich klientov ukazujú, že program ADDA túto cestu výrazne skrátil a zefektívnil.

SR: Pracujú firmy u nás bežne s manažérskymi kompetenciami?

MK: Čoraz viac firiem na Slovensku, v Čechách, ale aj susednom Poľsku objavuje silu kompetencií pri rozvoji manažérov. Manažérske kompetencie – v zmysle schopností či spôsobilostí, predstavujú pomerne nový trend nielen u nás, ale aj v celej Európe. Výnimkou je anglosaský svet, kde od svojho rozmachu v Spojených štátoch v osemdesiatych rokoch ovplyvnili kompetencie rozvoj manažmentu takmer vo všetkých veľkých korporáciách.

SR: V čom je ich najväčší prínos?

MK: Vďaka zadefinovaniu kľúčových kompetencií dochádza napr. k pretlmočeniu strategických plánov firmy do konkrétnych, mera-teľných činností. To je pre úspech firmy mimoriadne dôležité. Okrem toho kompetencie pomáhajú vyjasniť správanie, podporujúce firemné hodnoty a dôležité princípy, stávajú sa štandardom nadpriemerného výkonu, sústreďujú učenie sa pracovníkov na to podstatné, sú bázou pre priebežnú spätnú väzbu manažérom, podporujú vznik učiacej sa organizácie. Aj vďaka nim ľahšie odlíšime vynikajúcich od priemerných pracovníkov a vieme identifikovať manažérske talenty. Kompetenčný model je aj výborným nástrojom práve pre usmernenie rozvoja nádejných manažérov.

SR: Čo sú to kompetenčné modely? Môžete nám ich trochu priblížiť?

MK: Vo svojej podstate kompetenčný model „dešifruje“ prácu manažéra a popisuje ju v merateľných jednotkách správania sa – kompetenciách. Nepopisuje všetko správania sa manažérov ale iba to, ktoré odlišuje nadpriemerných od priemerných. Preto hovoríme v programe ADDA o kompetenciách vysokého výkonu. Týchto nebýva mnoho. Dobre vypracovaný model však odhalí podstatu úspechu na danej manažérskej pozícii a umožní vysoko cielený, individualizovaný rozvoj.

SR: Je vždy potrebné k rozvoju takýto model vytvárať?

Model je odpoveďou na otázku, čo od svojich manažérov očakávam, aké kvality musia mať, aby boli úspešní nielen dnes ale aj v budúcnosti. V tomto zmysle má kompetenčný model strategický význam a bez neho býva rozvoj iba málo efektívny. Najnovšie prieskumy potvrdzujú, že z klasických tréningov dokáže použiť manažér na zvýšenie svojej efektívnosti menej než 30 percent. Pracujeme aj s tzv. generickým kompetenčným mo-delom, ktorý sa ukázal byť platným na vrcholových manažérskych pozíciách bez ohľadu na typ biznisu, krajinu či veľkosť firmy. Netreba ho nanovo vytvárať, bol starostlivo overený v praxi významných firiem. Platí však najmä pre vrcholovú manažérsku úroveň. Na nižších pozíciách sa vytvorenie kompetenčného modelu firme oplatí aj z ďalších dôvodov. Je podporným nástrojom napríklad pri výbere nových pracovníkov alebo kariérovom rozvoji.

SR: Akú rolu hrajú kompetenčné modely v programe ADDA?

MK: Program ADDA integruje kľúčové kroky rozvoja manažérov a z kompetenčných modelov celkom prirodzene vychádza. Následný assessment dá odpoveď na otázku, do akej miery sa od želaného stavu posudzovaní manažéri odchyľujú. Vďaka tomu program pokračuje veľmi cieleným rozvojom, keďže profil každého manažéra je jedinečný. Okrem toho, program plne rešpektuje aj individuálne osobitosti manažérov – nielen zistenú úroveň kompetencií – ako sú ich osobnostné črty, preferencie a dispozície učiť sa. Aj preto záver programu spočíva v koučovaní manažérov. (pr)

Autor: Soňa Rebrová

Zdroj: sme.sk