SYMLOG – stálica na manažérskom nebi

SYMLOG – stálica na manažérskom nebi

Jeden obrázok povie viac ako tisíc slov. Ako už mnohokrát predtým, platí to aj v prípade metódy SYMLOG (SYstem for Multiple Level Observation of Groups).

Na prvom obrázku vidíme situáciu v tíme, ktorý bol polarizovaný. Čím ďalej sú od seba vo vymedzenom priestore grafu jednotliví členovia, tým je ich ochota spolupracovať menšia, prevládajú názorové nezhody, vznikajú polarizované koalície a mnoho energie sa vynakladá iba na to, aby sa tím udržal pohromade. Líder tímu je v nezávideniahodnej situácii.

Použitie metódy v takejto fáze vývoja tímu doslova otvára oči všetkým zainteresovaným. Diagnóza je presná. Pozícia každého člena tímu (jeho obraz) na tomto diagrame je určená tým, ako ho vidia všetci ostatní. Podstatné je, že lídrovi tímu aj ostatným členom nielen ukazuje nebezpečenstvá, ak so situáciou nič neurobia, ale jasne načrtáva kroky, ktoré povedú k väčšiemu zjednoteniu skupiny.

Druhý obrázok zachytáva situáciu toho istého tímu po intervencii. Tá spočívala v analýze jednotlivých pozícií, niekoľkých tímbildingových workshopoch a rozvoji líderských zručností vedúceho tímu. Členovia tímu sa v priebehu niekoľko mesiacov výrazne sa posunuli smerom k pozícii, ktorú sami identifikovali ako „miesto najefektívnejšej spolupráce v našom tíme“ (označené ako Budúci efektívny tím na obrázku 3.).

Čo je SYMLOG

Touto ukážkou som veľmi zjednodušene ilustroval jednu z oblastí využitia metódy SYMLOG – budovanie efektívnych tímov. SYMLOG je metóda, ktorá analyzuje a vysvetľuje dynamiku v ľudských systémoch. Vie odmerať správanie, ktoré vedie k polarizácii (rozpadu) skupín, ako aj správanie, ktoré členov skupiny zjednocuje (unifikácia). Ukazuje na nebezpečné tendencie podskupín, neefektívne pozície jednotlivých členov a naznačuje pre lídrov cesty, ako tímy zjednocovať k vyššiemu výkonu. Autor tejto metódy, profesor R. Bales z Harwardskej univerzity integroval poznatky z oblasti psychológie, sociálnej psychológie a sociológie a aplikoval ich na prostredie biznisu. Stovky štúdií na celom svete dokazujú, že ľudia spolupracujú najefektívnejšie vtedy, keď vnímajú správanie ostatných členov v zhode so svojimi hodnotami. Situáciu však komplikuje skutočnosť, že to čo vnímame, nie je vždy to, čo chcel ten druhý svojim správaním komunikovať. Rozdiely v hodnotách a ich vnímaní (najčastejšie cez pozorované správanie) sú zdrojom skupinovej dynamiky, ktorú metóda SYMLOG pomáha pochopiť. Tri oblasti hodnôt reprezentované typickým správaním sa opakovane a v rôznych kultúrach ukazujú ako významné pre úspešnú spoluprácu ľudí: správanie skôr mierne dominantné ako utiahnuté, správanie skôr priateľské ako chladné až nepriateľské a správanie skôr prijímajúce autoritu než autoritu odmietajúce.

Už prvé použitia metódy naznačili, že pracovníci neustále interpretujú správanie iných okolo seba. Následne tieto interpretácie (či už správne alebo mylné) ovplyvňujú ich vlastné správanie. To prispieva buď k ešte väčšej polarizácii systému alebo naopak k jeho zjednocovaniu. Ukázalo sa, že mnohé organizácie svojim usporiadaním (štruktúra, princípy, systémy, postupy, smernice, pravidlá, atď.) nepodporujú efektívnu spoluprácu ľudí v takej miere, v akej to od svojich pracovníkov vyžadujú. Ďalším zistením bolo, že firmy a ich podsystémy až na úroveň tímov a jednotlivcov väčšinou trpia na nedostatok spätnej väzby. Nevytvárajú si preto o sebe reálny obraz, ale vidia sa značne skreslene. Celkom oprávnene vzrušili tieto zistenia všetkých, ktorých zaujímala efektívnosť organizácií, rozvoj tímov a budovanie silnej firemnej kultúry.

Oblasti použitia

V súčasnosti sa rozvojové nástroje metódy SYMLOG využívajú v troch hlavných oblastiach. Lídri a vedúci projektových tímov získajú cenný vhľad do spôsobu, akým tím vedú. Vytvárajú si príležitosť vyskúšať postupy, ktoré dokážu skupinu zjednotiť. Dozvedia sa, ako môžu zásadne zdokonaliť svoje vodcovské zručnosti, zlepšiť tímovú spoluprácu a interpersonálnu efektívnosť. Porozumenie skupinovej dynamike patrí k základným predpokladom úspešného lídra. Získaná spätná väzba (Váš profil lídra) usmerňuje individuálny rozvojový plán manažéra.

Ďalšou oblasťou je rozvoj tímovej spolupráce. Keď členovia tímov lepšie rozumejú skupinovej dynamike, v ktorej sa denne ocitajú, vedia ktoré správanie pôsobí v smere zjednocovania skupiny a naopak, ktoré prispieva k jej polarizácii a rozpadu. Naučia sa vnímať individuálne rozdiely ako prínos a nie záťaž. Spolu s ostatnými vytvoria spoločný obraz budúceho želaného stavu v tíme. Identifikujú očakávania na správanie svojho lídra (porovnaj obr. 3 – Najefektívnejší líder/kolega), súčasnú ale aj želanú firemnú kultúru podporujúcu vyššiu efektívnosť (Hodnoty odmeňované organizáciou, Súčasná organizačná kultúra), vedia identifikovať najmenej efektívne správanie (Najmenej efektívny kolega) a hodnotia ďalšie dôležité koncepty súvisiace s organizačnou efektívnosťou. Výsledkom je návrh konkrétnych postupov ako dosiahnuť väčšiu synergiu kvalít, ktoré sa v tíme nachádzajú. Narastá schopnosť tímu riešiť konflikty, lepšie spolupracovať a byť produktívnejší.

V oblasti organizačného rozvoja možno najväčší prínos metódy vidieť v tom, že si členovia organizácie uvedomia, ako organizačná kultúra, postupy, normy a pravidlá vrátane systému odmeňovania prispievajú alebo naopak narúšajú celkovú produktivitu, firemnú klímu a schopnosť dlhodobej úspešnosti na trhu. Navrhujú zmeny potrebné k tomu, aby sa zvýšila zanietenosť jednotlivcov, zefektívnili sa pracovné postupy a zvýšila sa spokojnosť zákazníkov. V súčasnosti je aktuálnou otázkou spájanie viacerých firemných kultúr, najčastejšie po príchode zahraničného investora. Napr. v júli tohto roku zorganizovala spoločnosť Efes Beverage Group v Istanbule workshop, na ktorom hľadali (spolu s konzultantmi z viacerých krajín) aj pomocou metódy SYMLOG odpoveď na to, ako efektívne prepojiť kultúry spoločností z krajín, do ktorých táto turecká firma prednedávnom expandovala (Srbsko, Moldavsko, Kazachstan, Rusko, Kirgistan). Výsledky slúžia ako usmernenie pre HR manažérov, ktorí vo svojich lokálnych podmienkach organizujú rozvojové programy posilňujúce zjednocovanie firmy ako celku.

Dnes používajú metódu SYMLOG vo svete desiatky významných korporácií. Súčasne prebieha výskum na významných biznis školách po celom svete. Jej opakované použitie, či už v tíme alebo celej organizácii dokáže, po etape intervencií, presne zaznamenať dosiahnutý pokrok. Ten je dôležitou spätnou väzbou a objektívnym meradlom toho, či vynaložené úsilie prinieslo vytúžený efekt alebo nie. Možno práve kvôli tomu ako aj jednoduchej aplikácii patrí SYMLOG k stáliciam na manažérskom nebi.