Ako zistiť kvality nadriadeného

Ako zistiť kvality nadriadeného

Anonymne a rýchlo vďaka 360-stupňovej spätnej väzbe

360-stupňová spätná väzba sa pomaly, ale isto udomácňuje aj vo firmách na Slovensku. Pribúdajú spoločnosti, ktoré tento jednoduchý a pritom objektívny nástroj hodnotenia ľudí využívajú čoraz častejšie.

Pomáha im poznať bariéry vyššej efektívnosti organizácie, identifikovať talentovaných manažérov, získať väčšiu istotu pri obsadzovaní kľúčových pozícií, zvýšiť účinnosť vynaložených prostriedkov na rozvoj jeho lepším zacielením, merať a pravidelne vyhodnocovať pokrok, aký manažér dosiahol.

Výhodou 360-stupňovej spätnej väzby je skutočnosť, že o manažérovi, jeho kvalitách a správaní sa vyjadrujú tí, ktorých tieto kvality najviac ovplyvňujú: jeho podriadení, kolegovia z iných oddelení, s ktorými pracuje na projektoch, a ďalší vrátane nadriadeného.

Tým, že hodnotitelia zostávajú v anonymite, dokáže tento nástroj okrem identifikovania silných stránok nekompromisne poukázať aj na slabé miesta. Navyše, vďaka aplikácii cez internet je 360-stupňová spätná väzba aj v tej najväčšej firme jednoduchou a rýchlou záležitosťou.

Vo svojej praxi sa však často stretávame s otázkou, či je organizácia na zavedenie takého systému hodnotenia ľudí pripravená a čo treba urobiť pre to, aby bolo jeho etablovanie úspešné.

Dôvera plán

Organizácia, kde prevláda atmosféra dôvery a spolupráce, je lepšie pripravená ako tá, kde je situácia iná. Tam, kde dôvera chýba a je veľa podozrievania, bude potrebné najprv presvedčiť ľudí, že s výsledkami sa bude narábať diskrétne, že je zaručená anonymita.

V takejto firemnej kultúre sú tieto obzvlášť dôležité hodnoty viac či menej nerešpektované. Zo skúseností viem, že aj pri najväčšej snahe o transparentnosť stále budú pochybovači o poctivosti úmyslov tých, ktorí systém zavádzajú.

To sa prejaví negatívne hlavne pri vyplňovaní dotazníkov skresľovaním odpovedí hodnotiteľmi. Niekedy je lepšie pracovať najprv na firemnej kultúre a posunúť ju tak, aby bolo možné plnohodnotne využiť potenciál, ktorý 360-stupňová väzba pri rozvoji ľudí ponúka.

Dobrá príprava na zavedenie 360-stupňovej väzby sa firme mnohonásobne vráti. Na druhej strane, nedostatočná príprava, rýchle a povrchné postupovanie pri jej realizácii sa obyčajne obráti proti pôvodným zámerom a slabo pripravený projekt narobí firme mnoho škôd.

Je nevyhnutné celý projekt dobre naplánovať a získať podporu kľúčových aktérov. Medzi nich patrí bezpochyby vrcholový manažment.

Manažéri na vyšších úrovniach však neraz rozhodnú o realizácii projektu iba na nižších úrovní a sami sa na hodnotení ako hodnotení nezúčastňujú. Pripravujú sa o cennú spätnú väzbu. Nie je to príklad, ktorý povzbudí ostatných a zvýši ich dôveru v hodnotenie.

Skôr naopak. Pritom komunikácia vrátane spätnej väzby je veľmi často tou oblasťou, ktorú manažéri identifikujú ako problémovú. Práve 360-stupňová spätná väzba zvyšuje schopnosť organizácie otvorene komunikovať všetkými smermi. Význam zapojenia čo najviac hierarchických úrovní vrátane vedenia firmy tým iba narastá.

Vlastník je kľúčový

Podobne ako má dobre zadefinovaný proces svojho vlastníka, platí táto analógia aj pre projekt 360-stupňovej spätnej väzby. Firmy podliehajú pokušeniu urobiť z takéhoto projektu čisto „technickú“ záležitosť, ktorá sa končí vytvorením hodnotiacich správ.

Čiastočne k takémuto pohľadu nabáda samotná „tristošesťdesiatka“, a to svojou jednoduchosťou najmä vo fáze vyplňovania a tvorby individuálnych správ. Najdôležitejšia fáza však prichádza až po zbere dát a vytvorení správ.

Vlastník projektu by mal zabezpečiť, aby hodnotený manažér správne pochopil informáciu obsiahnutú v individuálnej správe. Mal by pomôcť nadriadeným hodnotených spolupracovať na ich rozvojovom pláne.

Ak je to nevyhnutné, zabezpečí potrebné školenie alebo externého konzultanta. Vlastník projektu je aj kľúčovou osobou, ktorá komunikuje odborné požiadavky, ak projekt realizuje externý dodávateľ.

Najväčší efekt prinesie 360-stupňová spätná väzba organizáciám, ktorým sa podarí integrovať ju do firemného prostredia ako nástroj, ktorý má pomôcť predovšetkým cez rozvoj ľudí dosahovať firemné ciele a napĺňať stratégiu organizácie.

Zdroj: podnikanie.etrend.sk