Rozhovor s tvorcami výcvikového programu HR KOUČ

Rozhovor s tvorcami výcvikového programu HR KOUČ

Ste personalista a nekoučujete? Nevadí.Na cestu do sveta efektívneho koučingu vás pripraví výcvik HR KOUČ organizovaný spoločnosťou ADDA Consultants, s. r. o.

Zhovarála sa: Jana Majorová, zdroj: Časopis Zisk, marec 2011

Ich tréningy zamerané na pracovníkov ľudských zdrojov vás na dlhú cestu efektívnej práce s ľuďmi dostatočne vyzbroja. Vašimi zbraňami sa stanú práve schopnosť koučovať a rady dvoch slovenských, jedného českého a jedného rakúskeho lektora, ktorí prichádzajú na slovenský trh s novinkou: programom HR KOUČ. Na moje otázky odpovedajú školitelia a konzultanti, ktorí majú za sebou viaceré výcviky organizované renomovanými zahraničnými inštitúciami – PhDr. Marián Kubeš, CSc. a PhDr. Dáša Spillerová.

Na jednej strane nezamestnanosť, na strane druhej neváženie si pracovnej sily. Je tento obraz o súčasnom trhu práce pravdivý?

PhDr. Marián Kubeš, CSc.: Sme pod dojmom veľkej krízy. To, či je na ústupe alebo nie, nik nevie predpovedať.V súčasnej dobe je nevyhnutnosťou zabezpečiť vo firmách väčšiu zaangažovanosť ľudí. Vytvoriť také podmienky,aby pracovali s chuťou a prinášali výsledky. Je to snom každej firmy. Realita je však taká, že systém riadenia mnohých firiem nepriamo odrádza zamestnancov od zaangažovanosti.

Čo tým myslíte? Spadá pod to nedostatočná komunikácia šéfa so zamestnancami?

PhDr. Marián Kubeš, CSc.: Mnohokrát si vedenie cení nové technológie viac než zamestnancov a ich myšlienky. Kto ovláda koučing, nadobúda schopnosť motivovať ľudí, viesť ich štýlom, ktorý nie je len direktívny. Štýlom, ktorý dáva ľuďom pocítiť, že sú naozaj tým najdôležitejším, čo firma má.

Koľko rokov sa venujete koučingu?

PhDr. Marián Kubeš, CSc.: Intenzívnejšie 5 – 6 rokov. Obaja pracujeme aj ako individuálni kouči. Okrem toho robíme výcviky, ktoré učia druhých stať sa koučmi. A jeden z tých programov je aj HR kouč. Ide o tréning cielene postavený pre interných pracovníkov ľudských zdrojov. Ak si osvoja koučovacie postupy, dosiahnu lepšie výsledky.

Kde vidíte najväčšie nedostatky práce s ľuďmi u nás?

PhDr. Marián Kubeš, CSc.: Keď si manažéri nevedia rady so zamestnancami, vymenia ich a stávajú sa tak otrokmi kolotoča hľadania a prepúšťania ľudí. Lepšou cestou je rozpoznať silné stránky ľudí a vytvoriť im také prostredie, aby mohli svoje schopnosti rozvíjať. Ak je napr. pracovník dobrým koučom, vie k správnym myšlienkam priviesť aj manažéra.

PhDr. Dáša Spillerová: Personalisti nemajú až taký problém vo výbere vhodných uchádzačov, zlyhávajú skôr v oblasti koncepčných riešení. Často im viac záleží na vonkajšej stránke vecí ako na ich hĺbke a podstate. V praxi to znamená, že viac ako na ozajstnej práci s ľuďmi im záleží na tom, aby boli tabuľky formálne v poriadku. V rýchlosti, ktorá je pre súčasnosť typická, a v snahe pekne
prezentovať kvalitu, sa vytráca podstata.

PhDr. Marián Kubeš, CSc.: Vďaka rýchlej dobe je biznis tlačený k povrchným riešeniam. Náš program kouč núti personalistov zastaviť sa a zamyslieť sa. Pouvažovať o svojich silných stránkach a vlastnom fungovaní v práci. Nútime ich zamyslieť sa aj nad tým, kam kráčajú a ako získané vedomosti a zručnosti uplatnia vo svojej firme. Koučing je protipólom dynamického ťahu na bránku. Koučing hovorí: „Zastavme sa a obzrime sa, či bežíme po dobrej trati.“ Až potom dostáva ten dynamický ťah na bránku, ktorý je samozrejme potrebný, svoj zmysel aj pre človeka, ktorý po tej trati beží.

PhDr. Dáša Spillerová: Koučing pomáha koučovanému objaviť v sebe rezervy, o ktorých netušil, a viesť ho k zodpovednosti za narábanie s týmito novoobjavenými schopnosťami. Kouč za nikoho nič nerieši, len vedie koučovaných k odpovediam načerpaným z vlastného vnútra.

Prečo ste sa rozhodli pripraviť práve takýto výcvik?

PhDr. Marián Kubeš, CSc.:Chceme zvýšiť vplyv a reputáciu špecialistov. Aby firmy vedeli o ľudskej motivácii,o tom ako ju uchopiť, ako s ňou pracovať. Sme presvedčení,že vo firme majú pracovníci ľudských zdrojov veľmi významnú rolu. Nedávny celosvetový prieskum BCG ukázal, že najväčšie problémy, ktorým v oblasti ľudských zdrojov firmy čelia, sú: ako zvýšiť zaangažovanosť
zamestnancov, ako si vychovať lídrov a ako pracovať s talentmi. Ku všetkým oblastiam vie lepšie prispieť pracovník ľudských zdrojov, ktorý je zároveň aj kouč.

PhDr. Dáša Spillerová: Program kouč je základným 10-dňovým výcvikom koučingu. Keďže je špecializovaný pre pracovníkov ľudských zdrojov, riešime aj také otázky ako byť súčasne interným zamestnancom firmy a koučom. Keď sa tieto dve role stretnú, má to svoje úskalia. Účastníci programu riešia situácie zo života. Navzájom sa učia a dávajú si spätnú väzbu. Máme šťastie,že k nám prichádzajú ľudia, ktorí chcú profesionálne rásť. To sú tí správni adepti na koučing.

PhDr. Marián Kubeš, CSc.: Ešte pred letom otvoríme už tretí cyklus. V skupine je obyčajne okolo 10 účastníkov. Metódy, ktoré používame, sú: zážitkové učenie, precvičovanie a hranie rolí, individuálna aj skupinová práca.

PhDr. Dáša Spillerová: Každý kurz prináša aj nám školiteľom nové otázky. Neraz sa nám stalo, že ma nejaký účastník prekvapil otázkou, nad ktorou som sa dovtedy nezamýšľala.

Iste ste sa ale zamýšľali nad tým, aká je vaša definícia dobrého manažéra?

PhDr. Dáša Spillerová: Nezáleží až tak na osobnostných črtách či vlastnostiach. Sú však tri veci, ktoré dobrý manažér musí bezpodmienečne mať: 1. dôvera voči ľuďom a ich schopnostiam, 2. autentičnosť, teda dar byť sám sebou bez potreby nasadzovania masiek, 3. zhoda medzi názormi a činmi. Inak povedané: nekážem vodu, ak sám pijem víno….

Ako nadobudnúť autoritu, ak som nadriadený omnoho starším osobám?

PhDr. Marián Kubeš, CSc.: Otázku autority mladých manažérov riešime počas koučovania často. Neexistuje na to len jedna správna odpoveď. Manažéri, ktorí majú rešpekt aj u starších pracovníkov, sa u každého zamestnanca snažia poukazovať na jeho silné stránky a naopak, nevyhrocovať situácie, ak v niečom zlyhali. Starších zamestnancov,ktorí na príchod mladších kolegov hľadia s obavou o svoje miesto, treba uistiť o tom, prečo si ich ceníme.

PhDr. Dáša Spillerová: Dva roky krízy viedli k tomu, že podnikateľské prostredie zhrublo. A to prináša so sebou prejavy mobbingu a bossingu. Ľudia strácajú schopnosť súcitiť so slabšími, prežívajú tí silnejší.

PhDr. Marián Kubeš, CSc.: Biznis nás v určitom zmysle slova deformuje. Žiada od nás čísla, merateľný výkon, ale cesta ako sa k výsledku dostať vedie len cez mravenčiu prácu s ľuďmi. Mnoho manažérov volí taktiku strachu a autority. Vety typu: „Nedostaneš prémie. Vezmeme ti výhody.“ a pod., nemajú čo v ústach dobrého manažéra hľadať. Zastrašovanie je z hľadiska fungovania firmy cesta krátkodobého riešenia. Z dlhodobého hľadiska sa metódy zastrašovania ukázali ako úplne nepriechodné.

PhDr. Dáša Spillerová: Manažovanie firmy strachom spôsobuje odliv schopných zamestnancov. Ľudia, ktorí sú si vedomí svojich kvalít, sa nemajú čoho obávať. Preto, ak sa v pracovnom prostredí necítia dobre, odchádzajú ako prví. Keď v manažérovi nevidia osobu hodnú nasledovania,odchádzajú. Aj toto býva dôvod, prečo mnohé firmy vyhľadávajú koučovací spôsob manažovania firmy.

Čo najviac trápi zamestnancov slovenských firiem?

PhDr. Dáša Spillerová: Schopnosť zladiť svoje schopnosti s tým, čo od nich vyžaduje ich pozícia. Motiváciou zamestnancov sa čoraz viac v dnešných časoch stáva možnosť sebarealizácie, možnosť osobného rastu, možnosť využitia kreativity, príležitosť viesť tím a práca, ktorá napĺňa. V čoraz viac profesiách sú peniaze až na ďalších miestach. Aj tie však musia byť na dostačujúcej úrovni, aby zamestnanec nepovedal zamestnávateľovi nie. Ťažko však tvrdiť, že peniaze sú hlavným motivačným faktorom pre dobrý pracovný výkon. Ďalší problém, ktorý ľudia silno pociťujú, je zneužívanie moci.

PhDr. Marián Kubeš, CSc.: Systém je zdravý vtedy, ak zverí moc do rúk tým, ktorí s ňou vedia zodpovedne narábať. Stáročia platilo to, že spoločenstvá vkladali moc do rúk len tým, ktorí preukázali, že na to majú. V našej dobe sa vo veľkej miere stráca tento sebaregulačný mechanizmus,
pretože sa rýchlo a ľahko dostávame k veľkej moci – aj vo firmách – ktorú často nezvládame.

Čo som získala vďaka programu HR KOUČ

Odpovedá Gabriela Petrasová – manažérka oddelenia vzdelávania a rozvoja v ČSOB, ktorá sa zúčastnila HR KOUČ školenia spoločnosti ADDA Consultants.

Čo vás motivovalo zúčastniť sa programu HR KOUČ?

Motiváciou pre mňa bol vlastný rozvoj a lepšie pochopenie toho, čo koučing vlastne je a čo môže priniesť. V našej spoločnosti, a som presvedčená že nie sme jediní, sa koučingom nazýva všetko možné: od hodnotiaceho pohovoru cez konzultáciu až po kritiku zamestnanca. Teraz, keď som koučing zažila na vlastnej koži a naučila som sa kedy a ako môže ľuďom pomáhať, mám snahu ho využívať mojom tíme a propagovať v celej spoločnosti.

Ako prebiehal seminár? Čo vám z neho najviac utkvelo v pamäti?

Z absolvovaného školenia si doteraz pamätám najmä na: interaktivitu a učenie sa na sebe, mimoriadne priaznivé zloženie skupiny a na vynikajúcich lektorov a konzultantov.Metódy výcviku boli veľmi dobre nakombinované: prezentácie, samostatná a tímová práca, práca medzi jednotlivými stretnutiami v triádach (kouč, koučovaný a pozorovateľ), samostatné koučovanie a supervízia. Počas výcviku sme sa koučovali navzájom a riešili sme svoje vlastné skutočné problémy alebo oblasti rozvoja. Preto bol zážitok veľmi autentický a prínos okamžite merateľný na vlastnej koži. Veľmi často sme si uvedomovali, ako veľa ešte nevieme. Ako výcvik pokračoval a naša vzájomná dôvera sa prehlbovala, zachádzali sme do zložitejších problémov a aj do veľmi osobných tém. V pamäti mi mimoriadne utkvelo stretnutie s koučom Petrom Schützom, ktorý s nami pracoval na sebapoznávaní. Ak lepšie poznáme seba, vieme lepšie pochopiť iných. A tým sme ako kouči veľmi prínosní.

Ako by ste zhrnuli konečný výsledok? Čo vám školenie dalo?

Naučila som sa ako prebieha koučing a čo môže priniesť koučovanému. Spoznala som tím veľmi dobrých ľudí a naučila sa veľa o sebe. Koučing je priestor na ďalšie učenie sa a pre firmu veľmi zaujímavý prvok rozvoja, ktorý obohacuje manažérsky repertoár. Som rada, že som sa výcviku zúčastnila. Veľmi oceňujem spoločnosť ADDA Consultants, že takýto program vytvorili a profesionálne viedli. Naučila som sa veľmi veľa a za to im patrí moja vďaka.

 

Profily koučov:

PhDr. Dáša Spillerová, spoluzakladateľka a vedúca konzultantka spoločnosti ADDA Consultants. Okrem štúdia psychológie v Bratislave a Prahe získala svoju kvalifikáciu na školách vo Veľkej Británii a Nemecku. Ako kouč pracuje kombináciou metód behaviorálneho a coactive koučingu. Rozvoju ľudí sa venuje približne 90 dní do roka na tréningoch, workshopoch a koučovaním. Na adresu sebavzdelávania manažéra poznamenáva: „Biznis prináša so sebou stále nové situácie. Biznis je dynamicky sa meniace prostredie, ktoré núti každého manažéra sústavne sa posúvať ďalej. Možnosť konfrontácie zvonka je užitočná na to, aby sme nezaspali na našich včerajších rozhodnutiach.“

PhDr. Marián Kubeš, CSc, výkonný riaditeľ spoločnosti ADDA Consultants a certifikovaný kouč, pracuje už vyše dvadsať rokov v oblasti rozvoja ľudí. Okrem štúdia psychológie získal svoju kvalifikáciu aj na pracoviskách v USA, Nemecku a Veľkej Británii. Už v roku 1992 vypracoval prvý program koučingu pre manažérov, ktorý bol úspešne realizovaný vo viacerých medzinárodných
spoločnostiach na Slovensku (Heineken, Pepsi Cola, Jacobs Suchard a ďalšie). Približne 70 dní z roka sa venuje rozvoju ľudí na tréningoch, workshopoch a koučovaním. Pracuje najmä s vyšším a vrcholovým manažmentom. O svojej poslednej prednáške na tému „Koučing vo firme: nutnosť alebo luxus?“ hovorí: „Koučing sa javí ako nevyhnutnosť a v krátkom čase bude vyžadovaný ako kľúčová schopnosť všetkých firemných manažérov.“